Гаранционен сертификат

 1. Настоящият гаранционен сертификат е издаден от SC LOREDO SRL, като Доставчик и гарантира ремонт на продуктите в съответствие с Гаранционните условия, описани по-долу. Производителят гарантира компонентите, използвани в конструкцията на своите продукти, срещу производствени и материални дефекти, отговарящи на всички технически спецификации, за периода, установен по-долу, считано от датата на закупуване от крайния потребител.
 2. Ние, SC LOREDO SRL, заявяваме на наша собствена отговорност, че продуктът, за който се отнася настоящият гаранционен сертификат, е / е в съответствие със следните стандарти / разпоредби: GEO №. 174/2008 Правителствена наредба № 21/1992, GD № 394/1995 с последващи изменения и допълнения и отговаря на изискванията за безопасност в употреба, демонстрирани от CE маркировката на доставчика, приложена върху продукта, декларацията на доставчика и протоколите от изпитванията.

 

 1. ПРОДУКТИ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

3.1. Продуктите, продавани от SC LOREDO SRL, са предназначени за търговски, промишлени или производствени дейности, занаятчийски или либерални, направени от ПРОФЕСИОНАЛИ (като бенефициенти), както са определени в Гражданския кодекс, чл. 2, параграфи 2 и 3. Гаранционните условия се предоставят в съответствие с GO № 21/1992 и GD № 394/1995 с последващите модификации и допълнения.

 

 1. ГАРАНЦИОНЕН СРОК от продукта е 12 месеца.

 

 1. СРЕДНА Продължителност на употребата на продуктите

5.1. При нормална експлоатация са 3-5 години, ако се спазват техническите условия на експлоатация, посочени в ръководството и разпоредбите относно инструкциите за монтаж, употреба, боравене, транспорт и поддръжка / поддръжка на продуктите.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКО ЗАБЕЛЕЖКА

6.1. Всяко уведомление или рекламация относно продуктите в гаранционния срок ще бъдат адресирани в писмен вид до Доставчика чрез уведомление на уебсайта на Доставчика (http://www.loredo.ro, или по имейл на service@loredo.ro, или чрез представяне в една от работните точки на SC LOREDO SRL. Само в изключителни случаи, когато това е невъзможно, уведомяването може да се извърши по телефона, на тел. 0723376437 в понеделник - петък между 8:00 - 16:00 с изричното искане до сервизния техник на Доставчика да бъде отворено Писмено уведомление във вътрешната система на Доставчика. Бенефициентът ще остане на телефона със Сервизния техник на Доставчика до приключване на Писменото известие със заявените.

 

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА.

По време на гаранционния период доставчикът поема следните задължения:

7.1. Диагностика, експертиза, демонтаж / монтаж, ремонт или БЕЗПЛАТНА подмяна на дефектни възли, които подлежат на гаранция, в момента на работа на Доставчика или Бенефициента (когато ситуацията го изисква и това е договорено)

7.2. Ако Доставчикът, след експертизата, установи, че дефектът е възникнал при спазване на всички задължения на Бенефициента - изброени по-долу - и условията за работа, наложени от доставчика, доставчикът се задължава да отстрани дефекта в разумен период от време, но не повече от 10% от гаранционния период, периодът, започващ от получаването на продукта от Доставчика.

7.3. Гаранционният период започва да тече от датата на продажба на продукта и се удължава с времето, изминало от датата на рекламацията до датата на отстраняване на дефектите. Удължаването на гаранционния период е регистрирано в гаранционния сертификат.

 

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА

8.1. Като се има предвид, че доставените продукти могат да имат чувствителни електронни и механични възли, Бенефициентът е длъжен стриктно да спазва условията за работа, транспорт, съхранение, въвеждане в експлоатация / монтаж, експлоатация, поддръжка / ремонт и ремонти, предвидени в техническата документация на продуктите. , както и следните общи технически условия за монтаж и употреба:

 1. а) Захранващо напрежение: 220V / 380V +/- 10%, честота 50Hz +/- 1%;
 2. б) Работна температура на продукта: +10 ÷ + 35 ° C;
 3. ° С) Атмосферно налягане: 84 ÷ 107kPa; Влажност: 40 ÷ 65% при 20 ° C, без конденз;
 4. д) Безпрашна среда, корозивни агенти и вибрации;
 5. д) Гнезда с правилно заземяване: измереното напрежение между корпуса на продукта и нулата на гнездото за захранване (при включен уред) не трябва да надвишава 1V;

8.2. Бенефициентът се задължава да се отнася с продуктите с най-голяма отговорност и да гарантира, че те се използват само от компетентен и специализиран персонал.

8.3. Бенефициентът се задължава да използва продуктите в подходяща работна среда (чисти, проветриви и климатизирани помещения, подходящи електрически инсталации и заземяване, защита срещу падане на напрежението) и като е осигурил необходимите за работа консумативи (напр. Смазочно масло, дестилирана вода , сгъстен въздух, почистващ разтворител и др.);

8.4. Бенефициентът се задължава да не прави промени в структурата на оборудването без писменото разрешение на SC LOREDO SRL. Всички интервенции (монтаж, демонтаж на възли-компоненти, кабели, аксесоари, включително разширения на конфигурацията, изброени в сертификата) върху продуктите, доставяни от SC LOREDO SRL, ще се извършват изключително от специализирания технически персонал на SC LOREDO SRL или от технически персонал, упълномощен от това за извършване на сервизната дейност за доставените продукти. В този смисъл, за всяка намеса, извършена от трети страни, Бенефициентът е задължен да представи доказателство за този факт (фискална разписка, фактура, разписка за услуга и т.н.), дори ако системата е доставена незапечатана.

8.5. Бенефициентът се задължава да спазва и спазва плана за ревизия и да извършва редовни операции по поддръжка на закупените продукти.

8.6. Бенефициентът се задължава да използва само оригинални или оторизирани консумативи за закупените продукти.

8.7. Неспазването на едно от горните условия анулира гаранцията, предоставена от Доставчика.

8.9. В случай на инсталация или някаква техническа намеса на Доставчика в помещенията на Бенефициента, последният ще осигури подготовката на необходимата инфраструктура (достъп, маневриране на пространство и монтаж / обслужване, електричество, сгъстен въздух, дестилирана вода, проби от материали, условия на околната среда съгласно спецификациите и др.) и техническите средства (хора, мотокар, транспортни системи, палетни колички и др.), необходими за работа и обслужване на продуктите.

 

9. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. По време на гаранционния период, без допълнителни разходи, SC LOREDO SRL ще поправи или замени дефектни продукти или компоненти, които подлежат на гаранция, с нови или, по избор на SC LOREDO SRL, с компоненти, еквивалентни по производителност. Всички заменени компоненти или продукти ще станат собственост на SC LOREDO SRL;

9.2. По време на гаранционния период техническите гаранционни услуги се извършват безплатно в офиса на Доставчика, в рамките на Техническия отдел, където има достатъчно средства, компоненти и ресурси за ремонт, проверка и функционални тестове.

9.3. По време на гаранционния период техническите гаранционни услуги могат да се извършват в бенефициента само ако

9.3.1. Бенефициентът е закупил Гаранция на място, ясно посочена в Договора за покупко-продажба, или Договор за услуга на място, валиден за целия период на валидност на гаранционния договор.

9.3.2. Бенефициентът заплаща пътните разходи на Техническия екип на Доставчика въз основа на оценка, приета преди интервенцията. Пътните разходи ще включват разходите за транспорт на техническия екип, настаняване и дневни;

9.4. Посещенията за техническо обслужване не са включени в гаранцията. Ако бенефициентът поиска допълнителни работи, той ще заплати еквивалента на почасовия труд, свързан с работата.

9.5. В случай на рекламация, Бенефициентът е задължен да представи в седалището на SC LOREDO SRL дефектни продукти, опаковани правилно и по подходящ начин, за да се защити целостта на продукта, заедно с гаранционния сертификат и подробно описание ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в писмена форма (или имейл или онлайн уведомление) за дефекта като и документацията / техническите книги, придружаващи продукта за доставка. Липсата им води до неизпълнение на гаранционни интервенции (продуктите не се получават в експлоатация).

9.6. Доставчикът осигурява срещу заплащане поддръжката и ремонта на продуктите дори извън гаранционния срок - за цялата средна продължителност на тяхната употреба (посочена в СРЕДНАТА СРОК НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ).

9.7. В случай на интервенции за неоснователни жалби, Бенефициентът ще заплати таксата за констатация и разходите за труд, свързани с интервенцията, които не могат да бъдат по-малко от 50 EUR през деня (без ДДС), както и всички пътни разходи.

9.8. Констатацията от оторизирания сервизен персонал на SC LOREDO SRL, че основният дефект на продукта се дължи изключително по вина на клиента, води до незабавна загуба на гаранцията за продукта.

9.9. В случай, че дефектът е възникнал поради неспазване на гаранционните условия и задълженията на бенефициента, в допълнение към незабавната загуба на гаранцията на продукта, бенефициентът ще бъде задължен да заплати таксата за намиране и труд, свързан с интервенцията. Данъци и труд и ще бъдат платени на място, по обменния курс RON / EUR

9.10. Доставчикът не носи отговорност за неизправност (пълна или частична) или несъвместимост на продуктите, доставяни от SC LOREDO SRL с продукти / оборудване, закупени от други компании. За заявка за тестване на някои продукти, доставени от SC LOREDO SRL, заедно с други, закупени от други компании, се начислява такса за труд в размер на 50 EUR без ДДС / час.

9.11. Отговорността на доставчика за всякакви претенции за вреди, произтичащи от или във връзка с машината или нейното използване, в никакъв случай няма да надвишава сумата, платена от бенефициента за машината, която е предмет на иска.

9.12. Доставчикът не поема отговорност за дефекти, причинени от трета страна. Така причинените дефекти не се покриват от гаранцията. Доставчикът си запазва правото да провери условията за използване на продуктите, доставени в помещенията на бенефициента, при заявка за гаранция.

9.13. Продукти, които вече не отговарят на желанията или целите на бенефициента, не могат да бъдат върнати.

9.14. Доставчикът не може да носи отговорност пред Бенефициента или трети страни за каквито и да било загуби или щети от какъвто и да е вид, преки и косвени, причинени от използването на продуктите или причинени от тяхната неизправност, като единственото задължение на Доставчика е да поправи дефектния продукт.

 1. УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИОННА ВАЛИДНОСТ.

Гаранцията е валидна при следните условия:

10.1. Тези продукти са закупени от SC LOREDO SRL или от оторизиран дилър;

10.2. Настоящият гаранционен сертификат носи печата на SC LOREDO SRL или упълномощения дилър.

10.3. Бенефициентът няма просрочени задължения към SC LOREDO SRL относно плащането на продуктите, обхванати от Гаранцията, или на други продукти.

10.4. Гаранционният сертификат не може да се прехвърля.

 

 1. АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ, НЕ ВКЛЮЧЕНИ В ГАРАНЦИЯТА.

11.1. Доставените продукти могат да включват консумативи от категорията на аксесоарите (например: въглища (четки), уплътнения, пръстени, маслени уплътнения, лагери, уплътнения (фрикционни уплътнения), ключове (ключове), режещи дискове, сита, остриета на верижни триони, вериги на верижни триони, филтриращи елементи, смазочни материали, свещи, маркучи за храна, режещи остриета и ножове, трансмисионни ремъци, захранващи или свързващи кабели и др.) и други консумативи (например смазочно масло, дестилирана вода, почистващ разтворител и др.), които ще изискват подмяна на редовни интервали. Гаранцията на продукта не се предоставя за тези консумативи и аксесоари.

 

 1. УСЛОВИЯ И ДЕФЕКТИ, НЕ ПОКРИТИ ОТ ГАРАНЦИЯТА.

Гаранцията покрива само онези дефекти, които се появяват при нормалната работа на продукта и не се отнася за:

12.1. Неспазване от страна на бенефициента на условията за боравене, транспортиране, съхранение, монтаж, пускане в експлоатация и използване, предвидени в документацията, придружаваща продукта - електрически, механични, термични удари, висока степен на примеси и / или прекомерна влажност в работното помещение, поставяне в позиции, различни от описаните в ръководството за потребителя, попадане на чужди предмети в оборудването, течности и др .;

12.2. Неспазването от страна на бенефициента на процедурите за редовна поддръжка и поддръжка, посочени в ръководството и / или предадени от специализирания персонал на доставчика.

Неизпълнението на операциите по поддръжката води до непълна или неправилна работа на продуктите и повреда на компоненти и / или консумативи (филтри, маркучи за храна, остриета и режещи ножове, трансмисионни ремъци и др.).

12.3. Използване на консумативи, различни от оригиналните.

12.4. Неразрешени интервенции върху продукти, направени от лица, които не са упълномощени от SC LOREDO SRL, като монтаж, демонтаж на възли, модификации и / или частични или цялостни корекции на продукти, разширения на конфигурацията, изброени в сертификата, ремонти от персонал, който не е от SC LOREDO SRL, или упълномощен персонал от него;

12.5. Работа над максималните работни граници, предвидени от производителя, или дефектна работа, необичайни изисквания за натоварване;

12.6. Захранване при други напрежения и честоти, различни от тези, предоставени от производителя.

12.7. Дефекти поради използването на консумативи, материали за производство, неподходящи или с неправилни спецификации.

12.8. Дефекти поради неправилен монтаж, неправилно свързване, захранване от незаземени контакти, аварии, бедствия, както и поради свързване / изключване на оборудването по време на работа, повреда на продукти поради аварии (удари или механични удари, електрически разряди, напрежения / токови удари и др.);

12.9. Неизправност поради промени в напрежението. В случай на промени в напрежението, Бенефициентът е длъжен да осигури електрическата защита на продуктите, като доставя продуктите от непрекъсваеми източници на ток (UPS);

12.10. Продукти и / или оборудване, които показват липсата на етикети със серийни номера, отменянето, модификацията или счупването на гаранционните пломби на продукта, както и интервенции върху продукти, водещи до разрушаване на пломбата (където е приложимо) или поредицата от подвъзела / оборудването;

12.11. Загуба на гаранционен сертификат;

12.12. Не се дава гаранция за изгорели или пробити сглобки, със следи от механични удари, изгорени, счупени, ударени или механично разрушени вериги.

12.13. Продукти и / или оборудване със сглобки със следи от конденз вътре, следи от храна, течности, прекомерен прах или други чужди предмети вътре в корпусите, отлагания на течности или твърди вещества, окисляване, корозия, запушване или блокиране с чужди тела (вентилатори изгорени, блокирани от прах).

12.14. Щети, причинени от инциденти като наводнения, бури, мълнии, пожар, кражба и др.

Дефектите, описани по-горе, се отстраняват извън гаранцията и ще бъдат ПЛАЩАНИ от бенефициента.

 

 1. ТРАНСПОРТ

13.1. В случай на доставка на продуктите чрез експресен куриер, Бенефициентът е задължен да инспектира пакетите при получаване и да провери тяхната цялост. Ако по време на доставката на продуктите има повреда или унищожаване на пакетите, доставени от куриер, одобрен от SC LOREDO SRL, Бенефициентът ще отвори и физически инспектира пакетите, а след това ще отчете всяка повреда или унищожаване на пакетите, доставени в Доклад, сключен с куриера одобрен от SC LOREDO SRL.

13.2. Всички претенции за гаранция относно целостта на някои продукти, доставени от куриер, съгласувани от SC LOREDO SRL, ще бъдат направени в писмена форма, в рамките на 5 дни от датата на получаване на продукта, и ще бъдат придружени от копия на транспортния документ и протоколите от Констатацията сключена с куриера. Разпоредбата се отнася за оборудване, включително материали и консумативи, включени в оборудването. Искове за гаранция относно повреда на пакетите по време на транспортиране няма да бъдат разглеждани без копие от протокола за намиране, сключен с куриера, съгласуван от SC LOREDO SRL

13.3. Доставчикът не носи отговорност за евентуални дефекти, възникнали по време на транспортирането на продуктите до сервизната единица на Доставчика, ако те са били неправилно опаковани.

13.4. Доставчикът не поема отговорност в случай на дефекти, възникнали по време на транспортирането от / до сервиза, ако транспортирането е извършено при условия, различни от препоръчаните от упълномощения технически персонал на Доставчика.

Доставеният продукт може да има деликатни електронни и механични възли, които изискват стриктно спазване на условията за работа и транспортиране, за да се избегне появата на нови дефекти поради транспортиране.

13.5. Разходите за транспорт и / или пътуване на Техническия екип на Доставчика за извършване на ремонти в гаранционен и следгаранционен период са изключителната отговорност на Бенефициента, с изключение на случаите, посочени в чл. 9.3.1

 

 1. СЪБИРАНЕ НА СЕРВИЗНИ ПРОДУКТИ

14.1. За продуктите в експлоатация, в края на сервизните операции, Доставчикът ще изпрати Информация до Бенефициента за тяхното отстраняване от сервизната единица на Доставчика.

14.2. В зависимост от спецификата и нестабилността при транспортиране на продуктите в експлоатация, в края на сервизните операции Доставчикът ще препоръча най-подходящия метод за отстраняването им от услугата или директно от Бенефициента, или чрез транспорт чрез куриер или чрез доставка от Персонал на SC LOREDO SRL. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било повреди или неизправности, възникнали по време на транспортирането на продуктите, чрез експресен куриер, от сервиза, ако Бенефициентът е инструктиран, че този продукт трябва да се транспортира безопасно.

14.3. За продукти, които не са взети от услугата след 15 календарни дни от Информиране на бенефициента за приключване на операциите по обслужване, ще се начислява такса за съхранение от 0,1 EUR / kg без ДДС на ден.

14.4. Продуктите, които не са взети от услугата в рамките на максимум 180 календарни дни от датата на информиране на бенефициента за завършване на операциите по обслужване, стават изоставени стоки съгласно Гражданския кодекс, влизащи в собствеността на SC LOREDO SRL съгласно чл.941 и чл.945, ал. (4) от Кодекса Граждански, които трябва да бъдат унищожени, бракувани, капитализирани или предадени на центрове за събиране, по решение на SC LOREDO SRL.

14.5. За продуктите в експлоатация, които очакват събиране от бенефициента, след приключване на сервизните операции и които изискват операциите по редовна поддръжка да останат функционални, SC LOREDO SRL се задължава да осигури тези редовни операции по поддръжка за максимум 30 дни от датата информиране на бенефициента за приключване на операциите по обслужване. Цената на тези операции се добавя към евентуалната цена на първоначалния ремонт и ще бъде платена от бенефициента преди излизането от употреба на продуктите. Периодът може да бъде удължен само с писменото одобрение на бенефициента за извършване на тези операции и с поемането от него на свързаните с това разходи.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Това удостоверение за гаранция е валидно само на румънска територия. Всички други гаранции, изрични или подразбиращи се, не са валидни.

15.2. На бенефициента бе връчен гаранционният сертификат за доставения продукт и бенефициентът прие условията на този сертификат.

15.3. Настоящото гаранционно удостоверение влиза в сила от датата на подписването му и може да бъде изменено или допълнено със съгласието на двете страни само с допълнителен акт.

15.4. Настоящият гаранционен сертификат е съставен и подписан в два екземпляра, по един за всяка страна, като и двете имат еднаква валидност.

15.5.Гаранцията не се простира до повреди на хора или други предмети, различни от въпросния продукт, произтичащи от използването на продукта, дори в случай на дефект или счупване.

15.6Неспазването на установените условия за плащане ще анулира гаранцията.

15.7.Компетентният съд за всеки спор, свързан с гаранцията, договора или какъвто и да е въпрос, е Focsani Court, дори ако въпросният случай са граждани на друга държава или фирми, регистрирани в други държави и територии, дори ако продуктите се доставят извън официалните граници на Румъния. Законът, уреждащ договора, е законът на Румъния.

 • Изберете желаната валута
  Евро Евро